ข่าวกิจกรรม
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกิ่งแก้ว ส่างกอน ได้รับรางวัลเพชรล้านนา “ระดับจังหวัดน่าน”
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกิ่งแก้ว ส่างกอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเพชรล้านนา “ระดับจังหวัดน่าน” ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาพุทธศาสนา โดยมี นางพิลาสีนี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้สนับสนุน และครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นางสุขฤทัย ผัดผล นางพิศมัย ไชยพละ นางสาวภาวิตา ขวัญใจ
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com