ข่าวกิจกรรม
วันที่9เมษายน2567โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดน่าน จัดอบรมปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันที่9เมษายน2567โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดน่าน จัดอบรมปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยนายประสาท ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน เป็นประธานเปิดการอบรม นางจันทรัช สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) นางสาวนวพรรณ อินต๊ะวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน โรงเรียนเทศบาล หนองนก สังกัดเทศบาลตำบลกลางเวียง โรงเรียนแม่สาวิทยาคาร(บ้านเอิน) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จำนวน20คน เข้าร่วมการอบรม และการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร นางสาวกฤติยา ขัติยะ นายวัชรพงค์ โนทะนะ ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นางปิยะนุช ไชยสมทิพย์ นางสุชาดา ไตรจินดา นายสุกิจ สุวรรณ์ นางภัทรวดี ปันติ นางสาวภิญญาพัชญ์ เชื้อจันทร์ยอด ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน มาแนะแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร ณ ห้องประชุมอาคารสามัคคี 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) ทางโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดน่าน ขอขอบคุณทีมวิทยากรทุกท่าน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com