ข่าวกิจกรรม
วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดโครงการสานสัมพันธ์รับขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยนางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานกล่าวสรุปกิจกรรม โครงการสานสัมพันธ์รับขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีหัวหน้าฝ่าย และคณะครูอนุบาล ร่วมกิจกรรมพร้อมกับผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัยที่มาสมัครมาเข้าเรียนใหม่ ซึ่งมาสรุปพัฒนาการของนักเรียนจากการร่วมเรียนรู้ ช่วงระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียนผู้ปกครอง
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com