ข่าวกิจกรรม
วันที่13พฤษภาคม2567 โรงเรียนอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในโรงเรียน
วันที่13พฤษภาคม2567 เวลา 09.00-12.00 น. นางพิลาสีนี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนปลอดภัย ภาคีร่วมใจ พัฒนาตามหลักความพอเพียง” (กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในโรงเรียน) สู่โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร นางสรวงสุดา ป้องแก้ว พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน บรรยายหัวเรื่อง โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล และ นางสาวภัคชุลี ไชยสุธรรม นางสาวธัญจิรา อัครนาวินวงศ์ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลน่าน บรรยาย และปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เวลา 13.00-16.00 น. คณะครูเข้าร่วมรับฟังการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ผ่าน Facebook เพจการศึกษาท้องถิ่นไทย เวลา 09.30 - 15.00น นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิข และตัวแทนครู 2 คน ร่วมประชุม Zoom และนำเสนองานวิเคราะห์ประเด็นจุดอ่อน จุดแข็ง เกี่ยวกับโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ที่ดำเนินการไปในปีการศึกษา 2566 ร่วมกับทีมงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. )
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com