ข่าวกิจกรรม
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนร่วมนำเสนองานการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย (โรงเรียนต้นแบบการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย )
วันที่ 17 พฤษภาคม2567 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติโครงการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ผู้ใช้จักรยานยนต์ปลอดภัย ในชุมชนและโรงเรียน โดยนางพิลาสีนี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมตัวแทนครู ร่วมนำเสนองาน การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย (โรงเรียนต้นแบบการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ) และ เชิญโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน ร่วมบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ (PPSI) ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com