ข่าวกิจกรรม
วันที่4มิถุนายน2567 โรงเรียนจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
วันที่4มิถุนายน2567โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) นำโดย นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมเลือกตั้งสภานักเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น รู้จักสิทธิอันชอบธรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของตนและผู้อื่น ฝึกให้นักเรียนได้ทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และส่งสริมความสามัคคีในหมู่คณะ
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com