ข่าวกิจกรรม
วันที่2กรกฎาคม2567 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 -11.30 น. ทางโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) นำโดย นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนครู นักเรียนเจ้าบ้านน้อย 4 ภาษา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมี นายเอกชัย เพชรพราว รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน ประธานกรรมการ นายสมเกียรติ รัตนวิฑูรย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางเสน่ห์นุช วิเศษสุข กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวอภินันท์ ตันตระกูล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ นายศุภฤกษ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณวิทยาฯ และตัวแทนครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ทางโรงเรียน นำเสนอ VTR ภาพรวม นางวลัยภรณ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ สรุประดับปฐมวัย นางพรรณทิพย์ คณะเทศ สรุประดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการกล่าวชื่นชมและให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประกันคุณภาพ ชั้น 3 อาคารพิทยา ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com