ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษในระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2566
เนื่องด้วยในระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566 จังหวัดน่านได้จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 นั้น ทางโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 ให้รับผิดชอบหน้าที่ ดังนี้ 1. โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ได้นำนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันของจังหวัดน่าน 2 รายการ คือ 1.1 กิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 นักเรียนจำนวน 10 คน ครูควบคุม 3 คน สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านสบกอน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน แข่งในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 1.2 กิจกรรมโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับชั้นประถมปีที่ 4 - 6 สถานที่แข่งขันวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา นักเรียนจำนวน 3 คน ครูควบคุม 2 คน แข่งวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 2. เป็นสถานที่พักให้แก่โรงเรียนจำนวน 2 โรงเรียน ครูและนักเรียนที่เข้าพักทั้งหมด จำนวน 110 คน 3. โรงเรียนเป็นสนามแข่งขันประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2566 4.โรงเรียนเป็นสถานที่รองรับแขกผู้ใหญ่ (VIP) ในงานพิธีเปิด วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ข่วงเมืองน่าน ในการนี้ทางโรงเรียนจึงทำประกาศแจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษในระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ในการเป็นสถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com