ข่าวข่าวอาจารย์
บทคัดย่อ
บทคัดย่อรายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง YSL Replica Handbags การบวก ลบ คูณ หาร บูรณาการท้องถิ่นเมืองน่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) Masal Oku
 ข่าวข่าวอาจารย์ทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com