ข่าวกิจกรรม
วันที่30ตุลาคม2565โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่30ตุลาคม2565โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน โดย นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูร่วมจัดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com