ข่าวกิจกรรม
วันที่28มีนาคม2567 ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
วันที่28 มีนาคม2567 นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ ภาคเช้า เข้าร่วมประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัด (ระดับภาคเหนือ) ประจำปี2567แบบ online ในหัวข้อ “การจัดสวัสดิการสังคมเติมเต็มครอบครัว” ซึ่งมีการจัดรูปแบบประชุมทั้ง onsiteและonline จำนวน 300 คน และภาคบ่าย เข้าร่วมประชุมการจัดงานประเพณีสมโภชสรงน้ำพระหลักเมืองน่านประจำปี 2567 ในวันที่ 14-15 เมษายน 2567 ณ อาคารพุทธสถานเมตตาธรรมานุสรณ์ วัดมิ่งเมือง จ.น่าน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com