ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมโครงการเจ้าบ้านน้อยจุมปีฯ พาเที่ยว
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยการนำของนางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมตามโครงการเจ้าบ้านน้อยที่ดีจุมปีฯ พาเที่ยว ได้ฝึกการพูดนำเสนอ ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีนในช่วงปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 5 เมษายน 2567 สอนโดยนางสาวบุญาณิส แซ่เต็น ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน เป็นผู้รับผิดโครงการ และ Miss.Meryl Jaro ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ นอกจากนักเรียนได้ฝึกนำเสนอเนื้อหาวัดภูมินทร์แล้ว ยังได้ฝึกทักษะทางภาษาครบทุกทักษะทั้งการฟัง พูด การ และเขียนกับครูต่างชาติอีกด้วย
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com