ข่าวประชาสัมพันธ์
6 มาตรการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยห่างไกล COVID-19
6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ข่าวกิจกรรม
วันที่29พ.ย.64 การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของครู (3 ด้าน 13 ตัวบ่งชี้) ภาคเรียนที
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วิจัยในชั้นเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวนักเรียน
สำหรับอาจารย์


โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com